Przedszkole nr 11 w Warszawie

Opłaty

Od dnia 1 września 2017 roku rodzice nie wnoszą opłaty za czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

Stawka żywieniowa: 8,00 zł dziennie za trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek

Sposób płatności za przedszkole

Opłat dokonujemy bezgotówkowo na rachunek bankowy
Numer rachunku bankowego:

opłata za wyżywienie: 50 1030 1508 0000 0005 5051 7043
W nazwie Odbiorcy należy wpisać:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Śródmieście m.st.Warszawa
ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa
Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka,
za jaki miesiąc
opłata za żywienie
Przedszkole nr 11

 WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dniem 28 grudnia 2012r. wprowadzono Regulamin Windykacji należności w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy oraz w jednostkach obsługiwanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy, co oznacza iż w przypadku nieterminowych płatności za przedszkole naliczane będą odsetki.

Dyrektor Przedszkola nr 11 informuje:

Opłata za wyżywienie jest wnoszona do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.

W dniu następnym po upływie płatności należności stają się wymagalne i naliczane są odsetki za zwłokę oraz przeprowadza się windykację długu, włącznie z postępowaniem sądowym.

Szczegółowe informacje dot. zaległych odsetek i windykacji, nieterminowego regulowania należności dostępne są w ,,Regulaminie windykacji należności” w przedszkolu na półce w holu przy wejściu.