Przedszkole nr 11 w Warszawie

Kolorowe zmysły- zabawy sensoryczno-plastyczne

Obcowanie z masami pachnącymi, sypkimi, mokrymi, szorstkimi czy twardymi wywołuje niezwykłe doświadczenia, co więcej wspomaga funkcje poznawcze dziecka. Program ma przede wszystkim wspomagać stymulacje wszystkich zmysłów dzieci. Rozwijanie zmysłów odbywa się dzięki pracy rąk oraz wyodrębnionej wrażliwości danego zmysłu. Narządy zmysłu i ruchu współdziałają ze sobą, są od siebie zależne i nie da się tego oddzielić, to system powiązany. Zabawy sensoryczno- plastyczne rozładowują napięcie mięśniowe, pozwalają na wyciszenie, zrelaksowanie się dzieci. Pozwalając dziecku na dużą swobodę w działaniu, pozwalamy dzieciom z nadwrażliwością dotykową na spokojne poznanie materiału i zabawę według jego potrzeb.

 Założenia programu

  • Program napisany jest w oparciu o aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN
  • Program kierowany jest do dzieci 3,4,5 i 6-letnich uczęszczających do Przedszkola 
    nr 11 w Warszawie
  • Realizacja programu ma charakter długookresowy: 1.09.2018- 31.05.2021
  • Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez obcowanie z sensoryką, plastyką, rozwój zmysłów, uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, wspieranie samodzielności, poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych, współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów, pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu, wspieranie rozwoju poznawczego, rozwijanie motoryki małej i dużej.
  • Działania plastyczne mogą odbywać się na podłodze zabezpieczonej folią malarską, tak by umożliwić dziecku swobodę ruchu i działania. Zabawy mogą odbywać się również przy stolikach.
  • Program zakłada pracę zarówno z całą grupą oraz z podziałem dzieci na mniejsze grupki.