Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Współpraca z rodzicami

Załącznik nr 1 do koncepcji przedszkola z dnia 11.04.2014 r.

Kontrakt pomiędzy nauczycielami a rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 11 w Warszawie

Ideą kontraktu jest skoordynowanie działań nauczycieli i rodziców w celu osiągnięcia pożądanych efektów wychowawczych i pedagogicznych.

Zasady wzajemnej komunikacji:

1. Rodzice/opiekunowie i nauczyciele są równoprawnymi partnerami - wspierają się wzajemnie w swoich działaniach dla dobra dziecka.

2. Wszyscy są dla siebie życzliwi, otwarci na uwagi, sugestie, konstruktywną krytykę.

3. Sytuacje problemowe rozwiązywane są wspólnie w atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania i życzliwości.

4. Wszelkich informacji o dziecku udziela rodzicowi nauczyciel. Rodzic przekazuje ważne wiadomości nauczycielowi. Pracownicy obsługi nie są osobami upoważnionymi do rozmów nt. dzieci.

5. Obie strony przestrzegają poufności przekazywanych informacji.

Rodzice/opiekunowie:

1. Znają i przestrzegają obowiązujący w przedszkolu Rozkład Dnia oraz postanowienia Statutu Przedszkola ( dokumenty te dostępne są do wglądu w holu przy szatni).

2. Przestrzegają godzin pracy placówki: przyprowadzają dzieci przed godz. 9.00 aby mogło ono uczestniczyć w planowanych zajęciach dydaktycznych, odbierają dzieci punktualnie tj. do godz. 17.30, zgłaszają spóźnienia i nieobecności najpóźniej do godziny 9.00.

3. Rodzice odbierają dziecko z przedszkola osobiście lub pisemnie upoważniają do tego inną osobę. Dziecko nie może być wydane osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych używek.

4. Rodzice nie przyprowadzają do przedszkola dziecka chorego. Zobowiązani są także do niezwłocznego odebrania dziecka, którego złe samopoczucie zgłasza telefonicznie nauczyciel.

5. Rodzice zapewniają dziecku ubranie odpowiednie na pogodę, umożliwiające nieskrępowany udział w różnorodnych zajęciach oraz dodatkowe ubranie na wypadek zmoczenia, zabrudzenia itp. zdarzeń.

6. Rodzice mają prawo zgłaszać nauczycielowi wszelkie uwagi, sugestie, propozycje dotyczące pracy placówki i samego nauczyciela.

7. Rodzice mają prawo do otrzymywania rzetelnych informacji nt. swojego dziecka w trakcie indywidualnych umówionych spotkań, z zapewnieniem intymności i dyskrecji.

8. Rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w zebraniach grupowych, zajęciach otwartych, warsztatach itp.. organizowanych przez nauczycieli na terenie przedszkola.

9. Rodzice mają obowiązek aktualizacji danych o dziecku oraz przekazywania istotnych informacji dotyczących jego zdrowia, problemów wychowawczych i rozwojowych oraz zdarzeń mogących mieć wpływ na zachowanie, funkcjonowanie dziecka w przedszkolu. Informacje te są poufne.

10. Rodzice nie dopuszczają do sytuacji wywołujących niezdrową rywalizację między dziećmi, np. przynoszenie przez dzieci do przedszkola kosztownych zabawek, słodyczy, innych gadżetów.

Nauczyciele:

1. Zobowiązują się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki wykorzystując jak najlepiej swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe, zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela i Statucie Przedszkola.

2. Nauczyciele dołożą wszelkich starań aby zapewnić dzieciom bezpieczne, przyjazne, sprzyjające kształceniu i rozwojowi warunki przebywania w przedszkolu.

3. Nauczyciele informują rodziców o funkcjonowaniu dziecka, jego sukcesach i problemach w trakcie organizowanych spotkań indywidualnych i grupowych. Udzielają rodzicom wskazówek co do rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci, pokonywania trudności wychowawczych i rozwojowych.

4. Informują rodziców o tematyce zajęć, planowanych działaniach w grupie poprzez tablicę informacyjną w holu, stronę internetową przedszkola.

5. Nauczyciele mają obowiązek podejmować działania związane z zapewnieniem dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu w razie zaistniałej potrzeby.

6. Nauczyciele podejmują stosowne działania w celu zorganizowania pomocy rodzinom z różnorodnymi trudnościami (np. finansowymi).

7. Nauczyciele przestrzegają ustaleń dotyczących dzieci zawartych z rodzicami, np. dotyczących nagród i kar, udziału w zajęciach, spożywania posiłków itp.

8. W swojej pracy wychowawczej nauczyciele kierują się tolerancją, szacunkiem, cierpliwością i wyrozumiałością w stosunku do dzieci, dając im przykład także swoim zachowaniem.

9. Nauczyciele nie dyskryminują i nie faworyzują żadnego dziecka.

10.Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na rozwijanie u dziecka w czasie pobytu w przedszkolu umiejętności społecznych, samodzielności, kreatywności, zainteresowań.

11.Planując pracę z dzieckiem nauczyciele powinni stosować zasadę indywidualizacji, biorąc pod uwagę możliwości, ograniczenia i trudności dziecka, jego zainteresowania itp.

12. Nauczyciele mają obowiązek natychmiastowego powiadomienie rodziców o chorobie czy złym samopoczuciu dziecka, o zaistniałym wypadku czy zdarzeniu.