Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Specjaliści

Dni i godziny pracy specjalistów

Poradnia psychologiczna współpracująca
z przedszkolem:

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna dla dzieci
i rodziców z Przedszkola nr 11 jest realizowana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 12,
ul. Dzielna 1a w Warszawie, tel. 22 636 66 99. Psycholog prowadzący: mgr Katarzyna Wesołowska.

Psycholog w Poradni, na prośbę rodziców, przygotowuje diagnozę rozwoju społecznego, emocjonalnego, intelektualnego dziecka, sondażowe badanie gotowości szkolnej dzieci 6-letnich, rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby dziecka, wyjaśniania przyczyny trudności w zachowaniu dziecka, prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dla dzieci z kłopotami w nauce czytania i pisania (grupa ryzyka dysleksji).

Psycholog zatrudniony w przedszkolu - mgr Anna Milo:

Prowadzi badania i działania diagnostyczne dzieci, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo
w życiu przedszkola.

Diagnozuje sytuacje wychowawcze w przedszkolu  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę  i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola.

Udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej  w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym.

Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci.

Wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów mi.in w dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz jego możliwości psychofizycznych, doborze  metod, form terapii i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci.

Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom.

Zgodnie z powyższym, psycholog służy radą, pomocą i wsparciem zarówno kadrze pedagogicznej, jak również dziecku i jego rodzinie.

Kontakt rodziców z psychologiem:

  • piątki 9:00- 15:30.

Można umówić się telefonicznie na indywidualne konsultacje – 22 831 20 17.

Logopeda zatrudniony w przedszkolu - mgr Monika Łukaszuk:

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Logopeda:

Przeprowadza badania wstępne w celu ustalenia celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego dzieci.

Prowadzi terapię logopedyczną - indywidualną i grupową dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb.

Wspomaga rozwój kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej - we współpracy z rodzicami dziecka.

Prowadzi porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń. 

Wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli.

Kontakt rodziców z logopedą

  • poniedziałki 8:00- 14:00,
  • środy 8:00- 15:00.

Można umówić się telefonicznie na indywidualne konsultacje – 22 831 20 17.

Pedagog specjalny zatrudniony w przedszkolu - mgr Daniel Nazarowicz:

Współpracuje z zespołem mającym opracować  dokumentację dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających dzieci, ale także z rodzicami oraz dziećmi, w szczególności poprzez udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Rekomenduje dyrektorowi działania w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola.

Diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci  w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,  w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

Wspiera nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb dzieci, ale także ich mocnych stron. 

Współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Kontakt rodziców z pedagogiem:

Pedagog pracuje w niestandardowych godzinach.

Można umówić się telefonicznie na indywidualne konsultacje – 22 831 20 17.